Verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene ondanks verblijfsgat

Inleiding

De EU-langdurig ingezetene status geeft een derdelander op veel vlakken het recht op gelijke behandeling met Nederlanders én biedt een beperkt recht om zich in een andere EU-lidstaat te vestigen. Als een van de voorwaarden voor verlening van verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene (hierna: de EU-verblijfsvergunning) wordt gesteld dat de derdelander vijf jaar legaal verblijf moet hebben gehad in de EU-lidstaat. Tot voorkort kon een verblijfsgat van één dag de verlening van de EU-verblijfsvergunning al in de weg staan. Mynta Law heeft met succes een zaak behandeld waarbij ondanks het verblijfsgat een EU-verblijfsvergunning werd verleend, na beroep op het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. In dit artikel worden de feiten en omstandigheden van de zaak nader toegelicht.

De feiten en omstandigheden van de zaak

Andrew (pseudoniem) heeft de Amerikaanse nationaliteit en was in het bezit van een verblijfsvergunning met als doel ‘’arbeid als kennismigrant’’ (hierna: de kennismigrantenverblijfsvergunning). Na vijf jaar legaal in Nederland te zijn verbleven dient Andrew een aanvraag in voor een EU-verblijfsvergunning. De aanvraag werd afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (Hierna: IND) vanwege een verblijfsgat van 4 dagen dat in 2019  is ontstaan. De toenmalige werkgever van Andrew had de verlengingsaanvraag te laat ingediend en had Andrew hier niet over ingelicht. De IND heeft Andrew destijds niet per brief in kennis gesteld van het verblijfsgat en de mogelijkheid om hiertegen een zienswijze in te dienen. Andrew was pas bekend met het verblijfsgat, nadat hij kennis nam van de afwijzing van de EU-verblijfsvergunningaanvraag.

De bezwaar- en beroepsprocedure

Mynta Law heeft Andrew bijgestaan in de bezwaar- en beroepsprocedure. Namens Andrew werd gesteld dat hij per brief op de hoogte gebracht had moeten worden van het verblijfsgat en van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Gelet op het huidige beleid kan een aanvraag die vier weken na verloop van de verblijfsvergunning is ingediend niet tot een verblijfsgat leiden. Het verblijfsgat dient daardoor niet geacht te zijn ontstaan, waardoor de EU-vergunning ingewilligd had moeten worden. Als subsidiair standpunt werd aangevoerd dat de afwijzing van de EU-verblijfsvergunning in strijd is met het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. Immers, het relatief korte verblijfsgat zou gelet op het nieuwe beleid niet eens tot een verblijfsgat hebben geleid.

Het oordeel van de Rechtbank Den Haag

Op 7 juni 2023 heeft de Rechtbank Den Haag het beroep gegrond verklaard, ondanks het oordeel van de Rechtbank dat er wel een verblijfsgat is ontstaan. Volgens de Rechtbank had Andrew uit de ingangsdatum op het verblijfsdocument kunnen afleiden dat er een verblijfsgat is ontstaan en was het zijn eigen verantwoordelijkheid om bij zijn werkgever te informeren naar zijn rechtspositie.

De afwijzing van de EU-verblijfsvergunning vanwege het verblijfsgat acht de Rechtbank echter onevenredig. De Rechtbank overwoog dat het verblijfsgat onder het nieuwe beleid inderdaad niet was ontstaan, nu de aanvraag minder dan vier weken te laat is ingediend. Verder was het nieuwe beleid reeds in werking getreden ten tijde van de afwijzing van de EU-verblijfsvergunning. Daarnaast voldeed Andrew gedurende het verblijfsgat aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning. Tot slot kwam de versoepeling van het beleid voort uit de wens om meer maatwerk te leveren en om de proportionaliteit en de gevolgen van het verblijfsgat in ogenschouw te nemen. De Rechtbank concludeert dat de afwijzing van de EU-verblijfsvergunning onevenredig is met de daarmee te dienen doelen.  

Verkrijgen van een EU-verblijfsvergunning met een verblijfsgat?

Als u een verblijfsgat heeft korter dan vier weken, kan het zijn dat u desondanks toch een EU-verblijfsvergunning kunt aanvragen. Indien u hulp wilt bij de aanvraag en/of meer informatie wilt over bovenstaande uitspraak, neem dan gerust telefonisch contact op (+31702051160) of stuur uw vraag via het contactformulier op onze website.