Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanboden, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Mynta Law B.V. zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Mynta Law B.V. voortvloeiende werkzaamheden.

1.2 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan worden die bepalingen uitgelegd in de geest van deze algemene voorwaarden. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan wordt deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden beoordeeld.

1.3 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Mynta Law B.V. en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien door of namens Mynta Law B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden wordt verlangd, leidt dit er niet toe dat deze niet van toepassing zijn. Mynta Law B.V. verliest niet het recht om alsnog of in andere gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

1.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Mynta Law B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk of langs elektronische weg zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld bij een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

Artikel 2 – Opdracht

2.1 Bij aanvaarding van een opdracht door een jurist verbonden aan Mynta Law B.V. ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en Mynta Law B.V. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door de vennootschap en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Door aanvaarding van een opdracht ontstaat niet een verbintenis tussen de opdrachtgever en de natuurlijke persoon die deze opdracht aanvaardt.

2.2 Degene, ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht, wordt als cliënt aangemerkt. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan Mynta Law B.V. uit hoofde van de opdracht toekomt.

2.3 Een door of namens Mynta Law B.V. gedaan aanbod ziet slechts op de betreffende opdracht. Een met betrekking tot een specifieke opdracht gedaan aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Mynta Law B.V. kan niet aan zijn aanbod worden gehouden voor zover dit aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, bescheiden en informatie die de jurist van Mynta Law B.V. naar eigen inzicht nodig heeft voor de deugdelijke uitvoering van de opdracht tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan de jurist te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor en verifieert zo nodig de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de jurist van Mynta Law B.V. ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3.2 Indien opdrachtgever na een duidelijke mededeling hierover door de jurist van Mynta Law B.V. in gebreke blijft in de tijdige, juiste en volledige verstrekking van gegevens, bescheiden en informatie, dan zijn alle juristen van Mynta Law B.V. gerechtigd hun werkzaamheden op te schorten voor de desbetreffende opdracht.

3.3 Mynta Law B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door opdrachtgever niet tijdig, niet juist of niet volledig verstrekken van gegevens, bescheiden of informatie. Mynta Law B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik dat de jurist van Mynta Law B.V. te goeder trouw van niet tijdig, niet juist of niet volledig verstrekte gegevens, bescheiden of informatie maakt. Mynta Law B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opschorting van de werkzaamheden in overeenstemming met artikel 3.2. Indien opdrachtgever na een duidelijke mededeling hierover door de jurist van Mynta Law B.V. in gebreke blijft in de tijdige, juiste en volledige verstrekking van gegevens, bescheiden en informatie, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van Mynta Law B.V. ontstaat.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 Mynta Law B.V. is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren. Aanvaarding van een opdracht door Mynta Law B.V. verplicht echter niet tot het bereiken van een bepaald resultaat.

4.2 De opdracht wordt uitgevoerd door een jurist van Mynta Law B.V. Bij aanvang wordt aangegeven welke jurist of juristen in hoofdzaak aan de opdracht zal of zullen werken. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Mynta Law B.V. het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door andere juristen van Mynta Law B.V. of door een door Mynta Law B.V. aan te wijzen derde, indien dit naar het inzicht van een jurist van Mynta Law B.V. wenselijk is. Het bovenstaande laat onverlet de verantwoordelijkheid van Mynta Law B.V. voor een vertrouwelijke behandeling en een deugdelijke uitvoering van de opdracht.

4.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een jurist van Mynta Law B.V. is het de cliënt en de opdrachtgever niet toegestaan de door die jurist geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, aan derden te verstrekken dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook, tenzij dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van en deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Mynta Law B.V., op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij openbaarmaking van belang kan zijn.

4.4 Mynta Law B.V. zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens, bescheiden en informatie en alle door verwerking daarvan verkregen resultaten strikt vertrouwelijk behandelen. Dit betekent dat Mynta Law B.V. zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten. De verplichting tot vertrouwelijke behandeling omvat geen geheimhoudingsplicht voor zover wettelijke regels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking zich tegen geheimhouding verzetten. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Mynta Law B.V. Mynta Law B.V. is niet gerechtigd de gegevens, bescheiden en informatie die door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen, uitgezonderd in geval Mynta Law B.V. of een aan Mynta Law B.V. verbonden jurist voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure, waarbij deze gegevens, bescheiden of informatie van belang kunnen zijn.

4.5 Behoudens andersluidende afspraak tussen de jurist en de cliënt en/of opdrachtgever zal het zaakdossier gedurende vijf jaren in het archief van Mynta Law B.V. worden bewaard.

Artikel 5 – Honorarium en vergoedingen

5.1 Aan Mynta Law B.V. komen toe honorarium van de jurist en verschotten. Onder verschotten wordt verstaan: een vergoeding van te specificeren kosten als griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, leges, uittrekselkosten, deurwaarderskosten, koerier e.d.

5.2 Tussen Mynta Law B.V. enerzijds en opdrachtgever en cliënt anderzijds geldt de overeengekomen honorering, zoals deze door de jurist schriftelijk of per e-mail is bevestigd.

5.3 Mynta Law B.V. is gerechtigd een voorschot op honorarium en verschotten te verlangen, voordat met de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

Artikel 6 - Declaraties en opschorting werkzaamheden

6.1 Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen de betalingstermijn, vermeld in artikel 5 van deze voorwaarden. Zolang de opdracht niet is voltooid, is de jurist gerechtigd tussentijds te declareren.

6.2 Indien een declaratie niet binnen de in artikel 7 van deze voorwaarden vermelde termijn wordt voldaan, zijn alle juristen van Mynta Law gerechtigd hun werkzaamheden op te schorten, zowel voor de desbetreffende opdracht alsook voor andere opdrachten ten behoeve van de cliënt en/of opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Mynta Law B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden in overeenstemming met deze bepaling.

Artikel 7 – Betalingstermijn, rente en incassokosten

7.1 Declaraties dienen te worden voldaan binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever en de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zullen zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.

7.2 Betaling dient plaats te vinden in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Indien de declaratie in contant geld wordt voldaan verstrekt de jurist aan de betaler een schriftelijke kwitantie.

7.3 In geval van incassomaatregelen zijn door cliënt en opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze worden forfaitair vastgesteld op 15% van het verschuldigde met een minimum van € 120,00.

7.4 Indien cliënt of opdrachtgever bezwaren uit tegen de hoogte van de factuur, dan schort dit de betalingsverplichting en de betalingstermijn niet op.

Artikel 8 – Beperking van aansprakelijkheid

Door Mynta Law B.V. is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor zowel het kantoor als voor alle daaraan verbonden juristen en overige medewerkers afzonderlijk. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder deze verzekering in het voorkomende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico. Op aanvraag zal de jurist van Mynta Law B.V. informatie over de polis aan de cliënt verstrekken. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden ook geen aanspraak geeft op uitkering, is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot twee maal het voor de desbetreffende zaak gefactureerde bedrag, met een maximum van €15.000. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Mynta Law B.V.

Artikel 9 – Ontbinding

9.1 Mynta Law B.V. kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling dan wel schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

9.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van opdrachtgever, is Mynta Law B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Voordat Mynta Law B.V. van dit recht gebruik maakt, wordt overleg gevoerd.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Mynta Law B.V. geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Mynta Law B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ernstige ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.

10.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Mynta Law B.V. opgeschort. Mynta Law B.V. zal opdrachtgever hierover voor zover mogelijk tijdig informeren. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de opdracht te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan.

10.3 Indien Mynta Law B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Mynta Law B.V. gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Mynta Law B.V. en opdrachtgever en Mynta Law B.V. en de cliënt en op alle werkzaamheden van Mynta Law B.V. is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter.

Artikel 12 – Depositie en inschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in september 2014. Mynta Law B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61369667.