U hebt de Wet arbeid vreemdelingen overtreden - wat nu?

Niet iedereen mag zomaar werken in Nederland. Vreemdelingen hebben hiervoor vaak een tewerkstellingsvergunning nodig (TWV) dan wel een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Onder andere de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt welke werknemers een TWV nodig hebben, onder welke voorwaarden deze wordt toegekend en welke boetes opgelegd kunnen worden aan werkgevers wanneer dit niet (goed) is geregeld.

Keten van werkgevers

Niet alleen de directe werkgever is verplicht tot het naleven van de Wav. Soms is er namelijk sprake van een keten van werkgevers. Al deze partijen, van (hoofd)opdrachtgever tot (onder)aannemer, van uitzendbureau tot inlener, zijn verantwoordelijk voor een correcte naleving van de Wav. Als ergens in deze keten van werkgevers de Wav wordt overtreden, kan dus in principe aan iedere werkgever een boete worden opgelegd.

Al deze partijen zijn volgens de Wav verplicht om de identiteit van de vreemdeling vast te stellen en te controleren of deze vreemdeling mag werken. Deze informatie moet vervolgens ook bewaard worden door elk van deze werkgevers.

Inspectie SZW

Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en andere arbeidswetten. Dit doen ze onder andere door controlebezoeken en/of inspecties uit te voeren. Als uit deze controles blijkt dat de werkgever zich niet aan de toepasselijke regels heeft gehouden, dat kan Inspectie SZW overgaan tot het opleggen van boetes of maatregelen. Deze boetes worden per werknemer opgelegd en kunnen leiden tot hoge bedragen.

De boete voor een werkgever die een vreemdeling in Nederland arbeid laat verrichten zonder TWV of GVVA, bedraagt in principe €8.000,- per illegaal tewerkgestelde werknemer. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen die leiden tot verhoging dan wel matiging van de boete. Of dit mogelijk is, hangt telkens af van het specifieke geval. Naast een boete kan Inspectie SZW tevens een preventieve stillegging van de werkzaamheden opleggen. Voordat Inspectie SZW over gaat tot preventief stilleggen, moet hier echter eerst een waarschuwing aan voorafgaan.

Overtredingen van arbeidswetten

Heeft u als werkgever een vreemdeling in dienst, dan dient u zich ook tegenover deze werknemer te houden aan de toepasselijke arbeidswetten. De regels die u hierbij in acht dient te houden zijn onder andere de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), Arbeidstijdenwet (Atw), de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (Waadi) en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Er kunnen echter meer wetten van toepassing zijn, afhankelijk van de omstandigheden van het dienstverband.

Veel van bovengenoemde wetten voorzien ook in een mogelijkheid tot oplegging van boetes, het opleggen van dwangmaatregelen dan wel het opleggen van een maatregel tot preventieve stillegging. Het is derhalve van belang dat u als werkgever op de hoogte bent van de toepasselijke wetgeving wanneer u een vreemdeling in dienst neemt of heeft.

Wat kan Mynta Law voor u betekenen

De praktijk wijst uit dat het aanvechten van dergelijke boetes wel degelijk zin heeft. Zo kan het zijn dat Inspectie SZW in een specifieke zaak geen rekening heeft gehouden met bepaalde bijzondere omstandigheden. Daarnaast kan het zijn dat u onterecht als werkgever bent aangemerkt, dan wel in mindere mate verwijtbaar bent voor een bepaalde overtreding.

Zodra u een “kennisgeving inzake boete” ontvangt, krijgt u de mogelijkheid om binnen twee weken uw zienswijze in te dienen. Een gespecialiseerde jurist kan deze zienswijze voor u indienen. In deze zienswijze kan een jurist bijvoorbeeld onderbouwen waarom de boete onterecht is opgelegd dan wel gematigd dient te worden, of waarom u deze boete niet kunt betalen.

Na de zienswijze ontvangt u een boetebeschikking. Hierin staat of u een boete krijgt opgelegd en zo ja, hoe hoog deze boete is. Bent u het niet eens met de boetebeschikking, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na de datum van de beschikking bezwaar maken. Juridische bijstand hierbij is aan te bevelen.